As a Textile Artist, my inspiration comes from Indian culture and heritage, where I explore traditional techniques and handicrafts of local artisans. This project has been exploring Indian festivals and their meanings, looking into the religion, celebrations, customs, patterns and colours involved. Colour is always a big aspect of my identity as a textile artist, and shows the cultural, artistic element of India. My work experiments between the traditional Indian crafts and the modern adaptations, which is shown in this project where I take the art of hand block printing from Gujarat and add my modern interpretation of it, with screen printing and stencilling. Combining the traditional with modern techniques enhances my identity as a British Indian young adult, where I bring the British element that I have grown up with to the Indian culture that I love and appreciate. I consider myself as someone who is an artist but also a designer, where I am drawn to hand methods within my work, but also enjoy creating my designs digitally.

This piece is a combination of 4 pieces resembling 4 festivals for each season of the year, exploring dyeing and screen printing onto silk and cotton fabrics native to India. Navratri, Raksha Bandhan, Holi and Uttarayan are all festivals that are symbolic to India’s culture and widely celebrated, and all have unique elements that I have included in this piece to appreciate the ancient Indian arts and patterns that should be continued, practiced and valued for years to come.


Fel Artist Tecstilau, mae fy ysbrydoliaeth yn dod o ddiwylliant a threftadaeth India, lle rwy’n archwilio technegau traddodiadol a chrefftau llaw artisaniaid lleol. Mae’r prosiect yma wedi bod yn archwilio gwyliau India a’u hystyr, gan edrych ar y grefydd, y dathliadau, y defodau, y patrymau a’r lliwiau sy’n rhan ohonynt. Mae lliw bob amser wedi bod yn rhan fawr o fy hunaniaeth fel artist tecstilau, ac mae’n dangos elfen ddiwylliannol ac artistig India. Mae fy ngwaith yn arbrofi rhwng crefftau traddodiadol India a’r addasiadau modern, sydd wedi’u dangos yn y prosiect yma, ac rwy’n defnyddio celf printio blociau llaw o Gujarat ac yn ychwanegu fy nehongliad modern i ohono, gyda phrintio sgrin a stensilio. Mae cyfuno technegau traddodiadol a modern yn datblygu fy hunaniaeth fel person ifanc Prydeinig-Indiaidd, ac rwy’n uno’r elfen Brydeinig rydw i wedi fy magu â hi gyda diwylliant India rwy’n ei werthfawrogi a’i garu. Rwy’n ystyried fy hunan fel rhywun sy’n artist ac yn ddylunydd; rwy’n cael fy nenu at ddulliau llaw yn fy ngwaith, ond hefyd yn mwynhau creu fy nyluniadau yn ddigidol.

Mae’r darn yma’n gyfuniad o bedwar darn sy’n seiliedig ar bedair gŵyl ar gyfer pob tymor o’r flwyddyn, gan archwilio lliwio a phrintio sgrin ar ffabrig sidan a chotwm sy’n frodorol i India. Pedair gŵyl yw Navratri, Raksha Bandhan, Holi ac Uttarayan, sy’n symbolaidd o ddiwylliant India ac sy’n cael eu dathlu’n eang, ac mae gan bob un elfennau unigryw rydw i wedi’u cynnwys yn y darn yma i werthfawrogi celf a phatrymau hynafol India y dylid eu cynnal, eu harfer a’u gwerthfawrogi am flynyddoedd i ddod.