Callum Prosser

Above all, I value sustainability, quality and minimalism. I strongly believe that through sustainable design, we as designers have the ability to change the world for the better. For me, sustainability means using natural or recyclable materials, to design products that can either solve or raise awareness of the current issues facing our planet and most importantly to take responsibility for the lifecycle of all of the products that we design. I always design with minimalism in mind. I am continually inspired by the work of Apple and aim to design my products to have the same level of minimalism while battling to increase usability. I use high-quality sustainable materials and a minimal colour scheme to ensure that my designs are considered stylish and therefore valuable by the target market.


Uwchlaw popeth, rwy’n gwerthfawrogi cynaladwyedd, ansawdd a minimaliaeth. Rwy’n credu’n gryf bod gennym ni, fel dylunwyr, y gallu i newid y byd trwy ddylunio cynaliadwy. I mi, mae cynaliadwy yn golygu defnyddio deunyddiau naturiol neu ailgylchadwy i ddylunio cynnyrch a all naill ai ddatrys neu godi ymwybyddiaeth o’r materion cyfredol sy’n wynebu ein planed ac yn bwysicaf oll, cymryd cyfrifoldeb dros gylch bywyd yr holl gynnyrch yr ydym yn ei ddylunio. Rwyf bob amser yn dylunio gan gadw minimaliaeth mewn cof. Rwyf wedi fy ysbrydoli’n barhaus gan waith Apple ac yn anelu at ddylunio fy nghynnyrch i gael yr un lefel o finimaliaeth ac ar yr un pryd yn brwydro i gynyddu rhwyddineb defnyddio. Rwy’n defnyddio deunyddiau cynaliadwy o safon uchel a chynllun lliwiau minimalaidd i sicrhau yr ystyrir bod fy nyluniadau’n steilus ac felly yn werthfawr i’r farchnad darged.

www.coroflot.com/cprosser