My drive in design is fuelled by solving many problems and how I can make peoples experience with products a lot more enjoyable. There is a design purpose within everything we use, and I enjoy looking at various products in everyday life, I see possible ideas for these improvements and analyse their current design. I take a keen interest in the way things are manufactured and how they work. Over time after studying many different products I have gained a much more advanced knowledge of the complete design process from start to finish, and this has motivated me to then delve deeper when designing and creating my own concepts/products. By doing this it has then strengthened my ideation ability and developed the detailing in my 3d modelling. My key strengths lie in my ability to create many different credible concepts which have been carefully thought of by keeping the design process very detailed. Everything is thought of from the material choices to how the product can be manufactured. Another skill that I believe I have a strength in is the ability to solve problems by coming up with unique and clever designs. I do this by analysing the current market and trends and then design new concepts around points such as bad reviews of products and what could be changed.


Datrys problemau niferus, a sut gallaf wneud profiad pobl o ddefnyddio cynhyrchion yn llawer mwy pleserus – dyna sy’n llywio fy ngwaith dylunio. Mae diben dylunio ym mhopeth a ddefnyddiwn, ac rwy’n mwynhau edrych ar gynhyrchion amrywiol bywyd bob dydd, gweld syniadau posib i’w gwella a dadansoddi eu cynlluniau cyfredol. Mae gennyf gryn ddiddordeb yn y ffordd mae pethau’n cael eu cynhyrchu a sut maen nhw’n gweithio. Dros amser, ar ôl astudio llawer o gynhyrchion gwahanol, dysgais lawer mwy am y broses ddylunio gyflawn o’r dechrau i’r diwedd, ac mae hyn wedi fy ysgogi i ymchwilio’n ddyfnach wrth ddylunio a chreu fy syniadau/cynhyrchion fy hun. Mae hyn wedi cryfhau fy ngallu i lunio syniadau a datblygu’r gwaith manylu yn fy ngwaith modelu 3D. Fy mhrif gryfderau yw creu llawer o gysyniadau credadwy a luniwyd yn ofalus trwy gadw’r broses ddylunio yn fanwl iawn. Sgìl arall, a chryfder personol arall yn fy marn i, yw’r gallu i ddatrys problemau trwy greu dyluniadau unigryw a chlyfar. Rwy’n gwneud hyn trwy ddadansoddi’r farchnad a’r tueddiadau cyfredol ac yna dylunio cysyniadau newydd o amgylch pwyntiau fel adolygiadau gwael o gynhyrchion a’r hyn y gellid ei newid.

Modular Bedside cabinet that aids sleep by incorporating a Bluetooth sound bar that can be used to play sleep assisting apps. With different drawer size options and colours. Customisable for any home.


Cabinet Erchwyn Gwely Modwlar sy’n cynorthwyo cysgu drwy ymgorffori bar sain Bluetooth y gellir ei ddefnyddio i chwarae apiau cynorthwyo cysgu. Gydag opsiynau gwahanol o ran maint drors a lliwiau. Gellir ei addasu ar gyfer unrhyw gartref.

A Smart Kettle which has been designed around the theme of “Simplicity” minimising the style but maximizing the user interaction with different heating options and a keep warm feature. The design includes an LCD screen that shows the water level and temperature of the water.


Tegell Clyfar sydd wedi’i ddylunio o amgylch y thema “Symlrwydd” gan gwtogi ar y steil ond hyrwyddo rhyngweithio’r defnyddiwr â’r opsiynau gwresogi gwahanol a’r nodwedd cadw’n gynnes. Mae’r dyluniad yn cynnwys sgrin LCD sy’n dangos lefel y dŵr a thymheredd y dŵr.

A statement piece kettle which has been designed around the theme of Sang Architecture. The kettle boasts a black tinted glass and wood like texture to mimic one of Sang Architectures houses.


Tegell steilus sydd wedi’i ddylunio o amgylch thema Sang Architecture. Mae’r tegell yn ymffrostio gwydr du arlliwiedig a gwead tebyg i bren i efelychu un o dai Sang Architecture.

A Bluetooth speaker which has been designed for Philips. A simple 4 button system to create an effortless interaction for the customer. Styled with a sleek matte black base and upper and a large chrome black grill.


Seinydd Bluetooth sydd wedi’i ddylunio ar gyfer Philips. System 4 botwm syml i greu rhyngweithio diymdrech i’r cwsmer. Wedi’i steilio gyda gwaelod a rhan uchaf du mat slic, a gridyll du crôm mawr.

Product Design Instagram