The work I have produced this year has been focused on illustrating Under Milk Wood, a play by Welsh poet, Dylan Thomas, about a sleepy town where very little goes on. The root of this was to explore Welsh culture and traditions as a response to my time living in Wales. I want to express my personal fondness towards the country, whilst following a narrative in which invites a wider audience to participate in the experience.

Using mixed media and film, I hope to transcend viewers into a fictional world to enjoy the characters quirks and the humble atmosphere. I aim to create a short film that communicates the mundane happenings in a playful and creative manner. It is a light hearted story that I hope viewers are entertained by, with the assistance of the contribution of visuals. I would like to promote this charming story to viewers and persuade them to be as amused as I was whilst reading this play of voices.


Mae’r gwaith rydw i wedi’i gynhyrchu eleni wedi canolbwyntio ar ddarlunio Dan y Wenallt, drama gan y dramodydd Cymreig, Dylan Thomas, am dref gysglyd lle nad oes fawr yn digwydd. Y nod oedd archwilio diwylliant a thraddodiadau Cymru fel ymateb i fy amser yn byw yng Nghymru. Rydw i am fynegi fy hoffter personol o’r wlad, gan ddilyn naratif sy’n gwahodd cynulleidfa ehangach i gymryd rhan yn y profiad.

Gan ddefnyddio cyfryngau cymysg a ffilm, rwy’n gobeithio mynd â’r gwylwyr i fyd ffuglennol i fwynhau nodweddion hynod y cymeriadau a’r awyrgylch ddiymhongar. Rydw i am greu ffilm fer sy’n cyfathrebu’r digwyddiadau cyffredin mewn modd chwareus a chreadigol. Stori ysgafn yw hi ac rwy’n gobeithio y bydd gwylwyr yn ei mwynhau gyda chymorth lluniau. Hoffwn hyrwyddo’r stori hyfryd hon i wylwyr a’u perswadio i gael cymaint o hwyl ag y gwnes i wrth ddarllen y ddrama hon i leisiau.